Stichting Bevrijdingsfestival Brielle (hierna SBB) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

SBB doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. SBB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot slechts die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
- Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De SBB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemene zin hierover vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Welke gegevens worden bewaard van leden deelnemers en/of verwerkt door SBB.

 Als u deelneemt aan het Bevrijdingsfestival Brielle dan worden door de SBB uw persoonlijke gegevens gevraagd en door het bestuur opgeslagen. Het gaat dan hierbij om de volgende gegevens:

- Voornamen;
- Roepnaam;
- Achternaam;
- Straat & huisnummer;
- Postcode & Woonplaats;
- Land;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Telefoonnummer;
- Mobiel nummer;
- Telefoonnummer bij nood;
- e-mailadres;
- Kopie van uw wapenverlof (en daarmee dus uw verlofnummer) indien van toepassing.

Het hoort bij de normale procedure van een organisatie, die een festival zoals genoemd organiseert, dat deze gegevens gebruikt worden door de SBB. Tevens kunnen we zo bijhouden wanneer u zich ingeschreven heeft en/of er betaald is voor het festival indien van toepassing.

Medische gegevens

 Aangezien wij veiligheid voor de individu voorop hebben staan, kunnen we  vragen stellen  om medische gegevens beschikbaar te stellen waarbij de deelnemer(ster) mag aangeven of er medische klachten zijn dan wel medicijnen gebruikt worden. Dit opdat wij indien de SBB in kennis is gesteld bij calamiteiten correct kunnen optreden. Derhalve registreren wij ook ten allen tijde een telefoonnummer voor noodgevallen. Deze gegevens worden alleen verstrekt binnen het bestuur en (eventuele) staffleden binnen de SBB of aan de betreffende diensten en de gemeente (Brielle).

Waarom houdt de SBB deze gegevens bij?

Het verwerken van gegevens is nodig omdat de wetgever dit van ons vraagt. Voor het verkrijgen van een “Vergunning tijdens het bevrijdingsfestival Brielle” wegens het dragen van wapens en/of het schieten met de zogeheten “losse flodders” moet de SBB de NAW-gegevens en wapengegevens verstrekken. Als je beschikt over een verlof ontvangen wij hiervan graag een recente en dus geldige kopie van het verlof. Uw e-mailadres is nodig om u op de hoogte te kunnen houden van de activiteiten van onze stichting.

Hoe lang blijven mijn gegevens bij de SBB.?

Uw gegevens worden bewaard zolang u deelnemer bent, of bij externe contacten, zolang we dat afgesproken hebben. Indien u niet deelneemt, worden uw gegevens niet gecommuniceerd naar derden. Wel worden uw gegevens intern bewaard gedurende de looptijd van 10 jaar voor eventuele nieuwe uitnodigingen voor komende edities van het bevrijdingsfestival Brielle o.i.d. en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Heb ik er zelf ook nog iets over te zeggen?

U kunt altijd vragen uw gegevens in te zien, ze te wijzigen of ze weer in te trekken. Ook heeft u het recht om uw gegevens te beperken. Dit soort rechten staan beschreven in de wet AVG. Besef wel dat het niet verstrekken van gegevens gevolgen kan hebben voor je uw deelname, de communicatie hieromtrent e.d.

Is een foto ook een persoonsgegeven?

Indien de foto duidelijk herleidbaar is naar u, is een foto inderdaad ook een persoonsgegeven! De SBB gebruikt soms foto’s op haar website of levert foto’s aan organisaties, bijvoorbeeld voor hun posters, aankondigingen van evenementen, t.b.v. de PR voor het evenement e.d. Als je dat niet wilt, geef dat dan aan! Ten aanzien van de Facebookpagina van de SBB. kunnen foto van leden geplaatst worden. De SBB zal zorg dragen voor een zorgvuldige plaatsing waarbij tevens de mogelijkheid om te “taggen” beperkt zal worden. Ook hier geldt: Als je dat niet wilt, geef dat dan aan!

Wie zijn er met mijn gegevens aan het werk?

Uw gegevens worden verwerkt door bestuursleden of vertegenwoordigers van het bestuur. Zij zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht. Uw gegevens staan opgeslagen op een beveiligde server en alleen de verwerkers hebben daarvoor het wachtwoord/ toegang.

Naar wie gaan mijn gegevens zoal?

Uw gegevens worden, indien daarom gevraagd wordt in het kader van deelname aan evenementen, doorgegeven aan politie en/of een andere overheidsinstantie inclusief wapenregistratie inclusief verlofnummer en geregistreerde wapens. De SBB als verantwoordelijke en organisator, ziet er op toe dat de verwerker alleen de nodige gegevens doorgeeft middels een verwerkingsovereenkomst met hierin de voorwaarden.

Verstrekking aan derden overige

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
SBB geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De SBB zal de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn SBB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens SBB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze staffleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Toestemming plaatsing foto’s:

Hierbij geef ik het bestuur van de Stichting bevrijdingsfestival Brielle (hierna te noemen SBB) toestemming tot gebruik van foto’s waar ik duidelijk herkenbaar op sta en zoals beschreven in het SBB privacy beleid.

Hierbij geef ik toestemming tot plaatsing van foto’s op de website’s van de SBB, reclame uitingen voor het evenement, alsmede de facebookpagina van de SBB. ten aanzien van de facebookpagina worden foto’s geplaatst waarbij de mogelijkheid tot taggen bestaat, teneinde je als deelnemer te informeren dat voorgaande het geval is/kan zijn. Ten aanzien van reclame uitingen zal door SBB altijd gezorgd worden voor desbetreffende toestemming, tenzij diegene niet valt te achterhalen. Uiteraard behoud ik mijn recht te allen tijde de SBB te informeren om foto’s van mij terstond te verwijderen van de website dan wel de facebookpagina SBB. In dat geval kunt u een mail sturen naar info@bevrijdingsfestivalbrielle.nl waarin u kunt aangeven wat u desgewenst verwijdert wilt hebben.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/vragen-aande-autoriteit-persoonsgegevens

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting Bevrijdingsfestival Brielle
pa. Turfkade 12
3231 AR BRIELLE
E-mail: info@bevrijdingsfestivalbrielle.nl